Årsmötet 2019

Protokoll vid Galleri Olikas årsmöte söndag 24 februari 2019 på Åmåls Grafiska

1. Mötet förklaras öppnat.

2. Mötet har enligt årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning.

3. Dagordningen godkändes

4. Till ordförande för årsmötet valdes Lena Waldau

5. Till sekreterare för årsmötet valdes Karin Andreasson

6. Till justerare valdes Eva Olsson

7. Verksamhetsberättelsen har tidigare delgivits medlemmarna via mail. Den godkändes och lades till handlingarna.

8. Anders Klevmarken redogjorde för ekonomin, balans- och resultaträkningarna för 2018. Dessa godkändes och lades till handlingarna.

9. Revisionsrapporten lästes upp och lades till handlingarna.

10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten under år 2018.

11. Välkomnande av nya medlemmar. Ny medlem i föreningen är Cajsa Löfqvist

12. Ordföranden har ordet. Ingalill jobbar för att det ska finnas olika grupper och kommittéer som ansvarar för olika verksamhetsområden.

13. Till ordförande på två år valdes Ingalill Steffner.

14. Till kassör på ett år valdes Anders Klevmarken.

15. Till revisor och revisorssuppleant på ett år Valdes Hans-Olof Larson och Erik Falk.

16. Val av en styrelsemedlem på ett år: Birgitta Terning Andersson och en på två år; Yvonne Granli.

17. Val av styrelsesuppleant på två år. Inger Sääfenäve

18. Val av valberedning på ett år. Denna fråga hänskjuts till styrelsen.

19. Utställningsplanen för 2019 fastställdes.

20. Utställningsperioderna för 2020 fastställdes.

21. Styrelsens förslag angående verksamhetsplan för 2019 antogs.

22. Det beslutades efter votering att namnet Konståkning ska behållas.