Årsmötet 2017

Protokoll från Årsmötet med Galleri Olika 19 feb. 2O17 Dals-Rostock

Närvarande: Anders Klevmarken, Märit Gustafsson, Birgitta Ehrenroth, Mona Hansson, Anna-Carin Hagevåg, Lisbeth Rhodin, lngalill Steffner, Solveig Bryntesson, Sven Rosell, Janne Andersen, Kjell Johansen, Vivi Pettersson, Allis Lysne.

1. Mötet förklaras öppnat.

2. Till mötesordförande valdes Märit Gustafsson och till sekreterare Birgitta Ehrenroth.

3. Dagordningen godkändes av mötet.

4. Mötet ansåg att kallelsen gått ut i laga ordning.

5. Birgitta presenterade verksamhetsberättelsen för perioden september 2015 till december 2016.

6. Anders redogjorde för ekonomin där det framgår att vi gjort en förlust på 10.518 kr vilket medförde att föreningen varit tvungen att ta av sparade kapital.

7. Anders läste upp revisionsberättelsen då ingen av våra revisorer kunde delta pga sjukdom.

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet.

9. Vi välkomnar fyra nya medlemmar, Kerstin Båld och Marianne Nordal har efter några års frånvaro återvänt till oss. Två helt nya medlemmar är Janne Andersen och Kjell Johansen, båda från Nordnorge, Lofoten resp. Tromsö men nu bosatta i Bengtsfors resp. Billingsfors.

10. Val av ny styrelse: omval av kassören Anders Klevmarken, nyval av lngalill Steffner, omval av Mona Hansson på ett år och nyval av Karin Andreasson på ett år (de kommer att dela styrelseposten under 2017-2018. Suppleanter: nyval Kerstin Båld. Styrelsen består dessutom av Birgitta Ehrenroth och Märit Gustafsson som styrelseledamöter och Carina Svärd som suppleant.

11. Omval av revisor Hans-Olof Larsson samt suppleant Erik Falk.

12. Till valberedningen valdes Lisbeth Rhodin, Janne Andersen - Marianne Nordal kommer att tillfrågas i efterhand.

13. Anders Klevmarken redogjorde för budgeten 2017 där vi räknar med 30 aktiva medlemmar samt 12 stödmedlemmar. Vi behöver bygga upp ett kapital på 20.000 kr som buffert för en årshyra och vi har följaktligen en stram budget att följa. Mötet beslutar att höja medlemsavgiften för aktiva medlemmar till 550 kr, men fortfarande 200 kr för stödmedlem.

14. Birgitta Ehrenroth redogjorde för enkätsvaren från Konståkningen. Endast åtta deltagare visade upp sin konst. Behöver vara fler deltagare,) mycket arbete för den som inte har ateljé) samt att man blir upplåst över en hel helg.

15. Styrelsen har beslutat att det blir ingen konståkning 2017. Det krävs en utställningsgrupp samt att det är svårt att få medlemmar att vakta i Galleriet under själva Konståkningshelgen. Men detta gäller bara för 2017.

16. Birgitta redogjorde för besöksstatistiken som visar att vi hade fler besökare år 2016 än föregående två år men också minskat stängningsdagarna till 28 mot 46 dagar 2014.

17. Märit presenterade utställningsperioderna för 2018 som godkändes av mötet. Se bilaga. Läget vad gäller årets utställningar presenterades. Det är flera utställningar bokade och en del tomma perioder finns.

18. De utställnings- och städgrupper vi har haft kommer att justeras men vårutställningsgruppen är helt klar.

19. Bloggen presenterades av lngalill som kommer att få mer vägledning av Mona Hansson. Information till bloggen och presentationspärmen önskas från våra nya medlemmar. Anna Olofsson sköter vår Facebooksida.

20. lnga motioner har inkommit.

21. Övriga frågor:

  • Två justerare valdes (bortglömd punkt på dagordningen) Solveig Bryntesson och Vivi Pettersson.
  • Märit presenterar Verksamhetsplanen tör 2017 : lngen extern utställning i år. Däremot blir det en utställning i Krokstads herrgård utanför Säffle under juli 2018.
  • Under Kulturveckan 24-30juli i Bengtsfors kommun planerar vi att vara på Rian, Baldersnäs liksom förra året. Ett mycket lyckat koncept. Vi planerar att ha målarverkstad samt ställa ut. Lördagen den 29 juli är det Långedsdagen.
  • Vårt mål är att Galleriet aldrig ska stå tomt därför har vi tre fina informationsskyltar i fönstret jämte några konstverk som visar allmänheten vad vi gör. Under eventuella tomma perioder kan medlemmarna vara där och skapa tillsammans om man så vill. Två sådana träffar har vi redan haft i år.
  • Alla medlemmar är välkomna med förslag till olika träffar - man behöver inte ta emot hemma hos sig, man kan göra en utflykt med fikakorg och skissblock samåkning gör träffar ännu roligare.
  • Två lotterier med tre vinster för ca 500 kr vardera, som skänks av medlemmarna enligt ett rullande schema.
  • Märit presenterar en konstresa till Moss i Norge i september. Mer information kommer i augusti. Den resa vi gjorde till Värmland förra året blev väldigt lyckad.
  • Mona föreslår att vi under Dalslands kontsvandring ställer ut på Rian, Baldersnäs för att visa upp oss än mer. Blir helgen 20-25 maj. Styrelsen får i uppdrag att kolla om lokalen är ledig.
  1. Mötet förklarades avslutat.

Vi har som motto att ha våra medlemsmöten på olika platser i Dalsland och på så vis träffa nya spännande personer/platser.

Den här gången fick vi ett väldigt fint bemötande av konstnären Kerstin Ljungkvist i Dals-Rostock. En rolig och intressant föreläsning om samhällets historia och Kerstins egen konstnärliga verksamhet på så många olika plan.

Ordförande: Märit Gustafsson Sekreterare: Birgitta Ehrenroth

Justerare: Solveig Bryntesson och Vivi Pettersson