Årsmötet 2018

Protokoll från Galleri Olikas årsmöte söndag 18 februari 2018 
i Dals Långeds missionskyrka 

 • 1. Mötet förklaras öppnat.
 • 2. Mötet har enligt årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning.
 • 3. Dagordningen godkändes i den form som framgår av detta protokolls paragrafer.
 • 4. Till ordförande för årsmötet valdes Lena Waldau
 • 5. Till sekreterare för årsmötet valdes Hans-Olof Larsson
 • 6. Till justerare valdes Birgitta Terning Andersson och Kerstin Båld

 • 7. Verksamhetsberättelsen har tidigare delgivits medlemmarna via mail. 
 •    Mötesordföranden föredrog den sammanfattningsvis, den godkändes därefter och    
 •    lades till handlingarna.

 • 8. Anders Klevmarken redogjorde för ekonomin, balans- och resultaträkningarna för 
 •     2017. Dessa godkändes och lades till handlingarna.

 • 9. Revisionsrapporten föredrogs av revisorn o lades till handlingarna.

 • 10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten under kalenderåret 
 •      2017.
 • 11. Till kassör på ett år valdes Anders Klevmarken.
 • 12. Till revisor på ett år valdes Hans-Olof Larsson. Till revisorssuppleant på ett år      valdes  Erik Falk.
 • 13. Till ny ordinarie medlem i styrelsen för 2018/19 (2 år) valdes Janne Andersen. Enligt 
 •       valberedeningen fanns ingen ytterligare, som kunde väljas till ordinarie 
 •       styrelsemedlem.
 • 14. Till suppleant i styrelsen för 2 år valdes Birgitta Ehrenroth.
 • 15. Till ny suppleant i styrelsen för ett 1 år valdes Birgitta Terning Andersson.
 • 16. Årsmötet beslutade att styrelsen själv utser 2 firmatecknare under 2018.
 • 17. Till valberedning för inför årsmötet 2019 valdes Märit Gustafsson (sammankallande), 
 •      Inga-Lena Dahl Larsson och Lena Waldau.

 • 18. Inga-Lill Steffner informerade om läget med bloggen/hemsidan. Bloggen är 
 •      nedlagd, fokus är på hemsidan. Åsikter från medlemmarna om lay-outen önskades.

 • 19. Föreslagen budget fastställdes.

 • 20. Planen för utställningar föredrogs av Märit och antogs av årsmötet. 6 st är bokade 
 •      för 2018, fler önskas. Några tips: gå ihop för utställning tillsammans och ta gärna 
 •      med icke-medlemmar. Planen för 2019 antogs av årsmötet.

 • 21. Konståkningen. Det finns lotterilistor att ha hemma för försäljning; sålde bra förra 
 •      gången. Beslutades att ta ut en avgift på 150 kr (betalas senast 1 april) för 
 •      deltagande i konståkningen. Bekostar bl a annonseringen.

 • 22. Workshop. För att kunna ha detta behövs bord o stolar i galleret. Finns hos 
 •       Schuckert att låna. Beslutade att uppdra år styrelsen att kolla upp om Galleri Olika          kan söka s.k. integrationspengar.

 • 23. Besöksstatistik. Beslutade att fortsätta föra statistik av besökare för att sakligt 
 •       kunna redovisa vår verksamhet för exempelvis kommunerna.

 • 24. Lotterier. Beslutade att ha 2 ordinarie samt ett för konståkningen.

 • 25. Arbetsgrupper. Samtliga arbetsgrupper är utsedda och klara.
 • 26. Inkomna motioner. Det har inte kommit in några sådana.
 • 27. Övriga frågor. Avgående styrelsemedlemmar avtackades med en blomma. Lena 
 •      Waldau tackades för att ha berättat om Galleriföreningen inför Rural Talks på 
 •      NotQuite.

 • 28. Mötesordföranden tackade de ansvariga för fikat och förklarade årsmötet avslutat.