Protokoll fört vid årsmöte med Galleri Olika den 19 sept 2021

Närvarande:

Ingalill Steffner, Inger Stranding, Yvonne Granli, Birgitta Ehrenroth, Karin van der Made, Eva Olsson,Anna Karhu, Solveig Bryntesson, Märit Gustafsson, Anna-Carin Hagevåg, Carina Svärd, Annika Langenbach, Birgitta Terning-Andersson, Monjia Manai Sonnius.


1. Godkännande av dagordning: Den utdelade dagordningen godkändes enhälligt.

2. Val av mötesordförande och sekreterare: Ordförande: Monjia Manai Sonnius, Sekreterare: Yvonne Granli

3. Val av justeringspersoner: Anna Karhu, Ingalill Steffner

4. Verksamhetsberättelse: Yvonne läste upp verksamhetsberättelsen.

5. Ekonomin: Inger redogjorde för ekonomin. Behållning på banken ca 23 000 kr (januari 2020). I bidrag har föreningen erhållit följande: Bengtsfors Kommun 2 000 kr, Sensus 6 800 kr och Dalslands Sparbank 5 200 kr. 

6. Revisionsberättelse: Ingalill läste upp revisionsberättelsen från Hans-Olof Larsson

7. Ansvarsfrihet: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

8. Val av kassör på ett år: Inger Stranding valdes som kassör.

9. Val av revisor på ett år: Hans-Olof Larsson, sittande, valdes på ett år. Suppleant: Erik Falk

10. Val av två styrelsemedlemmar på två år: Ordförande: Ingalill Steffner. Sekreterare: Bodil Wiklund

11. Val av suppleant: Gunilla Svensson 2 år, Kerstin Båld 1år

12. Valberedningen: Annica Langenbach, sammankallande, Anna-Carin Hagevåg

13. Inval av nya medlemmar: Ella Marie Nordahl,( tidigare stödmedlem), Anette Gustavsson, Conny Johansson, Anna Karhu (f.d. Olofsson och tidigare stödmedlem)

14. Styrelsen förslag på verksamhetsplan 2021: 

¤ Gästutställare har just nu utställning, 27 besökare vid vernissage.

¤ Vår sista utställning "Finnisage" hålls i lokalen 9-24 okt.

¤ Tömma Gallerilokalen.

15. Besöksstatistik: Birgitta E. informerade att det ej var så många utställningar 2020 pga covid 19. Ett enda lotteri under året har gett ett överskott på 2420 kr t.o.m. augusti. Föreningen har inget inplanerat lotteri för 2022.

16. Diskussion för fastställande av budget: Medlemsavgifter: 20.000, Utgifter: 25.000. Vi har kunnat sälja lotter vilket har gett ett överskott. Fått bidrag från Kommunen, Sensus och Sparbanken. Vi har två hyror till att betala. På kontot finns just nu 8000 kr.

17. Inkomna förslag/ motioner: Några motioner hade inte kommit in.

18. Övriga frågor:

¤ Inger hade räknat på om vi ej har lokalen kvar så kan vår medlemsavgift sänkas till 300kr för medlemmar och 100kr för stödmedlemmar. Sänka först 2022. Oförändrat 2021.

¤ Birgitta E. föreslog att "Handlar'n"i Dals Långed som har haft hand om Galleriets nyckel i 20 år skall få en tavla som ersättning.

¤ Yvonne diskuterade om annonsering i tidningar inför kommande utställningar.

¤ Ingalill tog upp om eventuellt namnbyte när vi sedan ej har galleriet kvar.

¤ Tidpunkt för kommande konståkning diskuterades.

¤ Yvonne tog upp om bilersättning för styrelsen och utställningsgrupper. Förslaget lämnas över till styrelsen för att komma med förslag.

19. Mötets avlutande: Ordföranden avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Yvonne Granli

Justeras: Ingalill Steffner, Anna Karhu