Årsmötet 2022

Protokoll från Galleri Olikas årsmöte 15 maj 2022

Mötet hölls i vandrarhemmet Gammelgården i Bengtsfors.

Deltagare var Ingalill Steffner, Karin van der Made, Anna Karhu, Monjia Manai Sonnius, Bodil Wiklund, Randi Haga, Anette Gustafsson, Inger Stranding, Annika Langenbach, Yvonne Granli, Birgitta Ehrenroth, Gunilla Svensson, Solveig Bryntesson.

Mötet inleddes med att Gunilla berättade lite om Vedic art

 1. Ordförande Ingalill förklarade mötet öppnat
 2. P.g.a. pandemin beslutade styrelsen att lägga årsmötet senare än den tid som anges i stadgarna. Mötet godkände detta
 3. Dagordningen godkändes
 4. Till ordförande för mötet valdes Monjia Manai Sonnius
 5. Till sekreterare för mötet valdes Karin van der Made
 6. Till justerare tillika rösträknare för mötet valdes Randi Haga och Bodil Wiklund
 7. Verksamhetsberättelse har skickats ut till medlemmarna, lästes upp av Bodil och lades till handlingarna
 8. Inger Stranding läste upp den ekonomiska berättelsen som lades till handlingarna
 9. Bodil Wiklund läste upp revisionsberättelsen som lades till handlingarna
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen år 2021 beviljades
 11. Till kassör på ett år valdes Inger Stranding
 12. Till revisor på ett år valdes Hans Olof Larsson och revisorssuppleanter på ett år valdes Erik Falk
 13. Till styrelsemedlemmar på två år vardera valdes Monjia Manai Sonnius och Gunilla Svensson
 14. Till suppleanter valdes Annika Langenbach på två år och Anette Gustafsson på ett år
 15. Till valberedning på ett år valdes Karin van der Made tillika sammankallande och Yvonne Granli
 16. Avtackning av styrelsemedlemmarna Karin van der Made och Birgitta Ehrenroth samt val av ny medlem Inger Lure'n Larsson
 17. Verksamhetsplan för 2022 lästes upp av Ingalill Steffner och lades till handlingarna. Se bilaga
 18. Inger Stranding redogjorde för 2022 års budget som fastställdes och lades till handlingarna
 19. Styrelsens förslag till stadgeändringar har skickats ut till medlemmarna. Årsmötet godkände förslaget
 20. Inga motioner eller förslag har inkommit
 21. Aktiviteter för medlemmarna, som t. ex målarträff,korta kurser föredrag mm togs upp. Styrelsen skickar ut förfrågan till medlemmarna om intresse finns.
 22. Information från styrelsen:

- Ett instagramkonto för Galleri Olika har skapats. Administratörer är Monjia och Anna. Vid behov av hjälp kontakta någon av dem.

- Vi kommer inte att ha något lotteri på Konståkningen i år.

- Affischer om Konståkningen delas ut till deltagare på utställningen i Dalslands center Håverud.

- "Månadens konstnär" visas på Galleriets hemsida och Instagram

- Planer inför 2023 bl a utställning i Mellerud juni/juli

- Ansökan om bidrag från Västra Götalandsregionen för 2023-2025 har skickats in

    23.  Övriga frågor:

- Yvonne tar kontakt med Dalslands Sommarbilaga angående annons inför Konståkningen.

- De som inte har eget swishnummer kan ta emot betalning för sålda verk på Galleri Olika. 

    24.  Mötet avslutades.


Sekreterare: Karin van der Made

Justerare: Bodil Wiklund och Randi Haga