Protokoll Höstmöte Galleri Olika Ånimskogs bygdegård 11 oktober 2020

Närvarande: Ingalill Steffner, Anders Klevmarken, Birgitta Ehrenroth, Karin van der Made, Yvonne Granli, Gunilla Svensson, Solveig Bryntesson, Birgitta Terning Andersson, Carina Svärd, Annika Langenbach, Monjia Manai Sonnius, Märit Gustafsson

1. Mötet öppnades genom att föreningens ordföranden Ingalill Steffner hälsade alla välkomna.

2. Mötet godkände att höstmötet utlysts stadgeenligt.

3. Mötet godkände dagordningen.

4. Ingalill Steffner valdes till mötesordförande.

5. Märit Gustafsson valdes till mötessekreterare.

6. Birgitta Ehrenroth valdes till justeringsperson att jämte ordföranden justera         dagens mötesprotokoll.

7. Nya medlemmar, Inger Stranding och Monjia Manai Sonnius, hälsades välkomna och presenterades kort av Ingalill. Monjia, som var närvarande på mötet, gjorde en egen presentation av sig själv och sitt konstutövande.

8. Ordförande har ordet - Ingalill Steffner redogjorde bakgrund för mötets två stora punkter, beslutet om lokalens vara eller inte vara och 20-årsjubileumet 2021.

9. Beslut om lokalens vara eller inte vara

Det beslutades att föreningen inte ska behålla lokalen. Omröstningen, 12 närvarande medlemmarna + två medlemmar som lämnat fullmakter, gav resultatet 2 ja - behåll lokalen och 12 nej - behåll inte lokalen.

Hyresavtalet av gallerilokalen måste sägas upp senast 31 januari 2021, annars löper avtalet ett år till. Uppsägningstiden är 9 månader. Sägs avtalet upp 31 januari 2021 har föreningen lokalen t o m 1 november 2021.

Lokalens vara eller inte vara har diskuterats under de senaste åren, på medlemsmöten och styrelsemöten. I en medlemsenkät har medlemmarnas synpunkter framkommit, liksom synpunkter som framkom på detta möte.

Bakgrund till att lokalen inte behålls är:

Vikande intresse från medlemmarna att ha utställningar. Det har pågått under flera år och har inte med årets speciella situation med pandemin att göra. Inga eller få utställningar ger inte ekonomiska förutsättningar att ha lokalen.

Att allt färre medlemmar vill ha utställning har flera orsaker: många bor långt ifrån galleriet och tycker att det är långt att köra för att vakta, svårt att vakta för yrkesverksamma, få besökare, många medlemmar är äldre, många medlemmar har redan haft ett antal utställningar. Samhället har förändrats på många sätt. Tid och ork för engagemang och ideellt arbete blir allt mindre, vilket inte bara Galleri Olika känner av.

Flera medlemmar vittnade om vilken viktig betydelse galleriet spelat för att våga ta steget att ställa ut sin konst, en del via samlingsutställningar till att ha egen separat- utställning. Ett galleri där alla varit välkomna att ställa ut, vilket inte är fallet på alla utställningslokaler. Många har stärkts i sitt konstnärskap och självförtroenden växt. Galleriet har fyllt en viktig funktion som samlingspunkt. Att ta ställning till att ha kvar lokalen eller inte var inte enkelt och det var med vemod som föreningen nått den punkten då detta ställningstagande var nödvändigt.

Alla medlemmar, utom en som blir stödmedlem, har svarat att de vill vara kvar som medlemmar även om lokalen inte finns. Föreningen består men verksamheten kommer att delvis förändras. Styrelsen har nu i uppdrag att utforma det. Det framkom flera idéer för den fortsatta verksamhet i föreningen så som fortsättning av externa samlingsutställningar, olika ställen att ställa ut på, målarträffar, konstresa etc.

10. 2021 = 20-årsjubileum

  • Satsa på många utställningar i galleriet. Några medlemmar har redan bokat utställning för 2021.
  • En kommitté med 3 - 4 personer ska tillsättas för att spåna vilka olika aktiviteter jubileumsåret skulle kunna innehålla.
  • Med anledning att focus ska vara på galleriet så ska Yvonne Granli undersöka möjlighet att boka Stenhallen i Bengtsfors (vid konsthallen och biblioteket) till samlingsutställning 2022.

11. Inga motioner hade inkommit.

12. Övriga frågor:

  • Birgitta Ehrenroth från vinterutställningsgruppen frågade hur många som kan tänka sig att vara med på vinterutställningen, då inlämning sker innan hämtning görs på samlingsutställningen på Eds biliotek. Intresset är stor för att vara med på vinterutställningen. Vinterutställningens tema blir "Ljus i mörker".
  • Bengtsfors kommun har gett tillåtelse till medlemmarna i Galleri Olika att sälja lotter i sina hemkommuner, alltså även utanför Bengtsfors kommun.
  • Yvonne Granli tog upp frågan om intresse för en konstresa till Borgvik. Hon fick ett stort gensvar och hon åtar sig att planera resan.


Mötesordförande Ingalill Steffner Justerare Birgitta Ehrenroth