Protokoll årsmöten

2024, 17 feb.

2023, 26 feb

Mötet hölls i föreningshuset i Åsensbruk

Deltagare var Ingalill Steffner, Yvonne Granli, Monjia Manai Sonnius, Solveig Bryntesson, Gunilla Svensson, Birgitta Ehrenroth, Märit Gustafsson, Karin van der Made, Anna-Carin Hagevåg, Anette Gustafsson, Inger Stranding och Carina Svärd

Mötet inleddes med en kort rundvandring i föreningshusets konstutställning.

Därefter visade Karin van der Made en del av sina textila verk och berättade om processen hur det började, utvecklades och fortgår.

1. Mötet öppnades av ordförande Ingalill Steffner

2. Årsmötet har enligt mötet utlysts i stadgeenlig ordning

3. Dagordningen godkändes

4. Till ordförande för mötet valdes Monjia Manai Sonnius

5. Till sekreterare för mötet valdes Karin van der Made

6. Till Justerare tillika rösträknare valdes Gunilla Svensson och Anna-Carin Hagevåg

7. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Ingalill Steffner och lades till handlingarna

8. Inger Stranding läste upp den ekonomiska berättelsen som lades till handlingarna

9. Inger Stranding läste upp revisionsberättelsen som lades till handlingarna

10. Ansvarsfrihet för styrelsen år 2022 beviljades

11. Till ordförande på 2 år valdes Ingalill Steffner

12. Till kassör på 1 år valdes Inger Stranding

13. Till Sekreterare på 2 år valdes Bodil Wiklund

14. Till suppleant på 2 år valdes Anette Gustafsson

15. Till revisor på 1 år valdes Hans Olof Larsson och till revisorssuppleant på 1 år valdes Erik Falk

16. Till valberedning på 1 år valdes Karin van der Made och Yvonne Granli

17. Ingalill informerade om att föreningen har fått tre nya medlemmar, Nina Lindblad, Jonna Wikman och Elisabet Johansson

18. Verksamhetsplan för 2023 lästes upp av Ingalill Steffner och lades till handlingarna. Se hemsidan

19. Inger Stranding redogjorde för 2023 års budget som fastställdes och lades till handlingarna

20. Inga motioner och förslag har inkommit

21. Aktiviteter för medlemmarna:

          - Monjia och Yvonne planerar en konstresa i maj. Förslag och önskemål tas gärna emot via mail till Monjia

          - Märit, Birgitta, Gunilla, Solveig och Carina planerar "målarträff" med ev tygtryck och grafik framöver

          - Styrelsen fortsätter att undersöka intresse för barnaktiviteter på t ex skollov mm

           - "Månadens konstnär" fortsätter på Galleri Olikas hemsida och Instagram. Syftet är att synas utåt och                   även inspirera varandra

22. Styrelsen informerade om inplanerade samlingsutställningar under året:

          ~Melleruds bibliotek 3/6-28/7

          ~Baldersnäs, Stallet 23/6-14/7

          ~Bengtsfors,konsthallen 23/10-14/11

Varje utställningsgrupp bestämmer själv om det ska vara ett tema eller ej

Ingalill och Monjia arbetar med att göra en info broschyr att ha bl a vid samlingsutställningar

23. Ingalill berättade om sin utställning på Hanuman Ananda Garden i Åmål där man kan ha enskild utställning.         En lista på förslag till utställningsplatser visades också

24. Mötet avslutades


Sekreterare: Karin van der Made

Justerare: Gunilla Svensson. Anna-Carin Hagevåg

  2022, 15 maj

Mötet hölls i vandrarhemmet Gammelgården i Bengtsfors.

Deltagare var Ingalill Steffner, Karin van der Made, Anna Karhu, Monjia Manai Sonnius, Bodil Wiklund, Randi Haga, Anette Gustafsson, Inger Stranding, Annika Langenbach, Yvonne Granli, Birgitta Ehrenroth, Gunilla Svensson, Solveig Bryntesson.

Mötet inleddes med att Gunilla berättade lite om Vedic art

 1. Ordförande Ingalill förklarade mötet öppnat
 2. P.g.a. pandemin beslutade styrelsen att lägga årsmötet senare än den tid som anges i stadgarna. Mötet godkände detta
 3. Dagordningen godkändes
 4. Till ordförande för mötet valdes Monjia Manai Sonnius
 5. Till sekreterare för mötet valdes Karin van der Made
 6. Till justerare tillika rösträknare för mötet valdes Randi Haga och Bodil Wiklund
 7. Verksamhetsberättelse har skickats ut till medlemmarna, lästes upp av Bodil och lades till handlingarna
 8. Inger Stranding läste upp den ekonomiska berättelsen som lades till handlingarna
 9. Bodil Wiklund läste upp revisionsberättelsen som lades till handlingarna
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen år 2021 beviljades
 11. Till kassör på ett år valdes Inger Stranding
 12. Till revisor på ett år valdes Hans Olof Larsson och revisorssuppleanter på ett år valdes Erik Falk
 13. Till styrelsemedlemmar på två år vardera valdes Monjia Manai Sonnius och Gunilla Svensson
 14. Till suppleanter valdes Annika Langenbach på två år och Anette Gustafsson på ett år
 15. Till valberedning på ett år valdes Karin van der Made tillika sammankallande och Yvonne Granli
 16. Avtackning av styrelsemedlemmarna Karin van der Made och Birgitta Ehrenroth samt val av ny medlem Inger Lure'n Larsson
 17. Verksamhetsplan för 2022 lästes upp av Ingalill Steffner och lades till handlingarna. Se bilaga
 18. Inger Stranding redogjorde för 2022 års budget som fastställdes och lades till handlingarna
 19. Styrelsens förslag till stadgeändringar har skickats ut till medlemmarna. Årsmötet godkände förslaget
 20. Inga motioner eller förslag har inkommit
 21. Aktiviteter för medlemmarna, som t. ex målarträff,korta kurser föredrag mm togs upp. Styrelsen skickar ut förfrågan till medlemmarna om intresse finns.
 22. Information från styrelsen:

- Ett instagramkonto för Galleri Olika har skapats. Administratörer är Monjia och Anna. Vid behov av hjälp kontakta någon av dem.

- Vi kommer inte att ha något lotteri på Konståkningen i år.

- Affischer om Konståkningen delas ut till deltagare på utställningen i Dalslands center Håverud.

- "Månadens konstnär" visas på Galleriets hemsida och Instagram

- Planer inför 2023 bl a utställning i Mellerud juni/juli

- Ansökan om bidrag från Västra Götalandsregionen för 2023-2025 har skickats in

23. Övriga frågor:

- Yvonne tar kontakt med Dalslands Sommarbilaga angående annons inför Konståkningen.

- De som inte har eget swishnummer kan ta emot betalning för sålda verk på Galleri Olika.

24. Mötet avslutades.

Sekreterare: Karin van der Made

Justerare: Bodil Wiklund och Randi Haga

2021, 9 sep.

Närvarande:

Ingalill Steffner, Inger Stranding, Yvonne Granli, Birgitta Ehrenroth, Karin van der Made, Eva Olsson,Anna Karhu, Solveig Bryntesson, Märit Gustafsson, Anna-Carin Hagevåg, Carina Svärd, Annika Langenbach, Birgitta Terning-Andersson, Monjia Manai Sonnius.

1. Godkännande av dagordning: Den utdelade dagordningen godkändes enhälligt.

2. Val av mötesordförande och sekreterare: Ordförande: Monjia Manai Sonnius, Sekreterare: Yvonne Granli

3. Val av justeringspersoner: Anna Karhu, Ingalill Steffner

4. Verksamhetsberättelse: Yvonne läste upp verksamhetsberättelsen.

5. Ekonomin: Inger redogjorde för ekonomin. Behållning på banken ca 23 000 kr (januari 2020). I bidrag har föreningen erhållit följande: Bengtsfors Kommun 2 000 kr, Sensus 6 800 kr och Dalslands Sparbank 5 200 kr.

6. Revisionsberättelse: Ingalill läste upp revisionsberättelsen från Hans-Olof Larsson

7. Ansvarsfrihet: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

8. Val av kassör på ett år: Inger Stranding valdes som kassör.

9. Val av revisor på ett år: Hans-Olof Larsson, sittande, valdes på ett år. Suppleant: Erik Falk

10. Val av två styrelsemedlemmar på två år: Ordförande: Ingalill Steffner. Sekreterare: Bodil Wiklund

11. Val av suppleant: Gunilla Svensson 2 år, Kerstin Båld 1år

12. Valberedningen: Annica Langenbach, sammankallande, Anna-Carin Hagevåg

13. Inval av nya medlemmar: Ella Marie Nordahl,( tidigare stödmedlem), Anette Gustavsson, Conny Johansson, Anna Karhu (f.d. Olofsson och tidigare stödmedlem)

14. Styrelsen förslag på verksamhetsplan 2021:

¤ Gästutställare har just nu utställning, 27 besökare vid vernissage.

¤ Vår sista utställning "Finnisage" hålls i lokalen 9-24 okt.

¤ Tömma Gallerilokalen.

15. Besöksstatistik: Birgitta E. informerade att det ej var så många utställningar 2020 pga covid 19. Ett enda lotteri under året har gett ett överskott på 2420 kr t.o.m. augusti. Föreningen har inget inplanerat lotteri för 2022.

16. Diskussion för fastställande av budget: Medlemsavgifter: 20.000, Utgifter: 25.000. Vi har kunnat sälja lotter vilket har gett ett överskott. Fått bidrag från Kommunen, Sensus och Sparbanken. Vi har två hyror till att betala. På kontot finns just nu 8000 kr.

17. Inkomna förslag/ motioner: Några motioner hade inte kommit in.

18. Övriga frågor:

¤ Inger hade räknat på om vi ej har lokalen kvar så kan vår medlemsavgift sänkas till 300kr för medlemmar och 100kr för stödmedlemmar. Sänka först 2022. Oförändrat 2021.

¤ Birgitta E. föreslog att "Handlar'n"i Dals Långed som har haft hand om Galleriets nyckel i 20 år skall få en tavla som ersättning.

¤ Yvonne diskuterade om annonsering i tidningar inför kommande utställningar.

¤ Ingalill tog upp om eventuellt namnbyte när vi sedan ej har galleriet kvar.

¤ Tidpunkt för kommande konståkning diskuterades.

¤ Yvonne tog upp om bilersättning för styrelsen och utställningsgrupper. Förslaget lämnas över till styrelsen för att komma med förslag.

19. Mötets avlutande: Ordföranden avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Yvonne Granli

Justeras: Ingalill Steffner, Anna Karhu

2019, 24 feb.     Åmåls Grafiska

1. Mötet förklaras öppnat.

2. Mötet har enligt årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning.

3. Dagordningen godkändes

4. Till ordförande för årsmötet valdes Lena Waldau

5. Till sekreterare för årsmötet valdes Karin Andreasson

6. Till justerare valdes Eva Olsson

7. Verksamhetsberättelsen har tidigare delgivits medlemmarna via mail. Den godkändes och lades till handlingarna.

8. Anders Klevmarken redogjorde för ekonomin, balans- och resultaträkningarna för 2018. Dessa godkändes och lades till handlingarna.

9. Revisionsrapporten lästes upp och lades till handlingarna.

10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten under år 2018.

11. Välkomnande av nya medlemmar. Ny medlem i föreningen är Cajsa Löfqvist

12. Ordföranden har ordet. Ingalill jobbar för att det ska finnas olika grupper och kommittéer som ansvarar för olika verksamhetsområden.

13. Till ordförande på två år valdes Ingalill Steffner.

14. Till kassör på ett år valdes Anders Klevmarken.

15. Till revisor och revisorssuppleant på ett år Valdes Hans-Olof Larson och Erik Falk.

16. Val av en styrelsemedlem på ett år: Birgitta Terning Andersson och en på två år; Yvonne Granli.

17. Val av styrelsesuppleant på två år. Inger Sääfenäve

18. Val av valberedning på ett år. Denna fråga hänskjuts till styrelsen.

19. Utställningsplanen för 2019 fastställdes.

20. Utställningsperioderna för 2020 fastställdes.

21. Styrelsens förslag angående verksamhetsplan för 2019 antogs.

22. Det beslutades efter votering att namnet Konståkning ska behållas.

2018 18 feb.     Dals Långeds missionskyrka

 • 1. Mötet förklaras öppnat.
 • 2. Mötet har enligt årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning.
 • 3. Dagordningen godkändes i den form som framgår av detta protokolls paragrafer.
 • 4. Till ordförande för årsmötet valdes Lena Waldau
 • 5. Till sekreterare för årsmötet valdes Hans-Olof Larsson
 • 6. Till justerare valdes Birgitta Terning Andersson och Kerstin Båld
 • 7. Verksamhetsberättelsen har tidigare delgivits medlemmarna via mail.
 • Mötesordföranden föredrog den sammanfattningsvis, den godkändes därefter och
 • lades till handlingarna.
 • 8. Anders Klevmarken redogjorde för ekonomin, balans- och resultaträkningarna för
 • 2017. Dessa godkändes och lades till handlingarna.
 • 9. Revisionsrapporten föredrogs av revisorn o lades till handlingarna.
 • 10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten under kalenderåret
 • 2017.
 • 11. Till kassör på ett år valdes Anders Klevmarken.
 • 12. Till revisor på ett år valdes Hans-Olof Larsson. Till revisorssuppleant på ett år valdes Erik Falk.
 • 13. Till ny ordinarie medlem i styrelsen för 2018/19 (2 år) valdes Janne Andersen. Enligt
 • valberedeningen fanns ingen ytterligare, som kunde väljas till ordinarie
 • styrelsemedlem.
 • 14. Till suppleant i styrelsen för 2 år valdes Birgitta Ehrenroth.
 • 15. Till ny suppleant i styrelsen för ett 1 år valdes Birgitta Terning Andersson.
 • 16. Årsmötet beslutade att styrelsen själv utser 2 firmatecknare under 2018.
 • 17. Till valberedning för inför årsmötet 2019 valdes Märit Gustafsson (sammankallande),
 • Inga-Lena Dahl Larsson och Lena Waldau.
 • 18. Inga-Lill Steffner informerade om läget med bloggen/hemsidan. Bloggen är
 • nedlagd, fokus är på hemsidan. Åsikter från medlemmarna om lay-outen önskades.
 • 19. Föreslagen budget fastställdes.
 • 20. Planen för utställningar föredrogs av Märit och antogs av årsmötet. 6 st är bokade
 • för 2018, fler önskas. Några tips: gå ihop för utställning tillsammans och ta gärna
 • med icke-medlemmar. Planen för 2019 antogs av årsmötet.
 • 21. Konståkningen. Det finns lotterilistor att ha hemma för försäljning; sålde bra förra
 • gången. Beslutades att ta ut en avgift på 150 kr (betalas senast 1 april) för
 • deltagande i konståkningen. Bekostar bl a annonseringen.
 • 22. Workshop. För att kunna ha detta behövs bord o stolar i galleret. Finns hos
 • Schuckert att låna. Beslutade att uppdra år styrelsen att kolla upp om Galleri Olika kan söka s.k. integrationspengar.
 • 23. Besöksstatistik. Beslutade att fortsätta föra statistik av besökare för att sakligt
 • kunna redovisa vår verksamhet för exempelvis kommunerna.
 • 24. Lotterier. Beslutade att ha 2 ordinarie samt ett för konståkningen.
 • 25. Arbetsgrupper. Samtliga arbetsgrupper är utsedda och klara.
 • 26. Inkomna motioner. Det har inte kommit in några sådana.
 • 27. Övriga frågor. Avgående styrelsemedlemmar avtackades med en blomma. Lena
 • Waldau tackades för att ha berättat om Galleriföreningen inför Rural Talks på
 • NotQuite.
 • 28. Mötesordföranden tackade de ansvariga för fikat och förklarade årsmötet avsluta

2O17, 19 feb.  Dals-Rostock

Närvarande: Anders Klevmarken, Märit Gustafsson, Birgitta Ehrenroth, Mona Hansson, Anna-Carin Hagevåg, Lisbeth Rhodin, lngalill Steffner, Solveig Bryntesson, Sven Rosell, Janne Andersen, Kjell Johansen, Vivi Pettersson, Allis Lysne.

1. Mötet förklaras öppnat.

2. Till mötesordförande valdes Märit Gustafsson och till sekreterare Birgitta Ehrenroth.

3. Dagordningen godkändes av mötet.

4. Mötet ansåg att kallelsen gått ut i laga ordning.

5. Birgitta presenterade verksamhetsberättelsen för perioden september 2015 till december 2016.

6. Anders redogjorde för ekonomin där det framgår att vi gjort en förlust på 10.518 kr vilket medförde att föreningen varit tvungen att ta av sparade kapital.

7. Anders läste upp revisionsberättelsen då ingen av våra revisorer kunde delta pga sjukdom.

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet.

9. Vi välkomnar fyra nya medlemmar, Kerstin Båld och Marianne Nordal har efter några års frånvaro återvänt till oss. Två helt nya medlemmar är Janne Andersen och Kjell Johansen, båda från Nordnorge, Lofoten resp. Tromsö men nu bosatta i Bengtsfors resp. Billingsfors.

10. Val av ny styrelse: omval av kassören Anders Klevmarken, nyval av lngalill Steffner, omval av Mona Hansson på ett år och nyval av Karin Andreasson på ett år (de kommer att dela styrelseposten under 2017-2018. Suppleanter: nyval Kerstin Båld. Styrelsen består dessutom av Birgitta Ehrenroth och Märit Gustafsson som styrelseledamöter och Carina Svärd som suppleant.

11. Omval av revisor Hans-Olof Larsson samt suppleant Erik Falk.

12. Till valberedningen valdes Lisbeth Rhodin, Janne Andersen - Marianne Nordal kommer att tillfrågas i efterhand.

13. Anders Klevmarken redogjorde för budgeten 2017 där vi räknar med 30 aktiva medlemmar samt 12 stödmedlemmar. Vi behöver bygga upp ett kapital på 20.000 kr som buffert för en årshyra och vi har följaktligen en stram budget att följa. Mötet beslutar att höja medlemsavgiften för aktiva medlemmar till 550 kr, men fortfarande 200 kr för stödmedlem.

14. Birgitta Ehrenroth redogjorde för enkätsvaren från Konståkningen. Endast åtta deltagare visade upp sin konst. Behöver vara fler deltagare,) mycket arbete för den som inte har ateljé) samt att man blir upplåst över en hel helg.

15. Styrelsen har beslutat att det blir ingen konståkning 2017. Det krävs en utställningsgrupp samt att det är svårt att få medlemmar att vakta i Galleriet under själva Konståkningshelgen. Men detta gäller bara för 2017.

16. Birgitta redogjorde för besöksstatistiken som visar att vi hade fler besökare år 2016 än föregående två år men också minskat stängningsdagarna till 28 mot 46 dagar 2014.

17. Märit presenterade utställningsperioderna för 2018 som godkändes av mötet. Se bilaga. Läget vad gäller årets utställningar presenterades. Det är flera utställningar bokade och en del tomma perioder finns.

18. De utställnings- och städgrupper vi har haft kommer att justeras men vårutställningsgruppen är helt klar.

19. Bloggen presenterades av lngalill som kommer att få mer vägledning av Mona Hansson. Information till bloggen och presentationspärmen önskas från våra nya medlemmar. Anna Olofsson sköter vår Facebooksida.

20. lnga motioner har inkommit.

21. Övriga frågor:

 • Två justerare valdes (bortglömd punkt på dagordningen) Solveig Bryntesson och Vivi Pettersson.
 • Märit presenterar Verksamhetsplanen tör 2017 : lngen extern utställning i år. Däremot blir det en utställning i Krokstads herrgård utanför Säffle under juli 2018.
 • Under Kulturveckan 24-30juli i Bengtsfors kommun planerar vi att vara på Rian, Baldersnäs liksom förra året. Ett mycket lyckat koncept. Vi planerar att ha målarverkstad samt ställa ut. Lördagen den 29 juli är det Långedsdagen.
 • Vårt mål är att Galleriet aldrig ska stå tomt därför har vi tre fina informationsskyltar i fönstret jämte några konstverk som visar allmänheten vad vi gör. Under eventuella tomma perioder kan medlemmarna vara där och skapa tillsammans om man så vill. Två sådana träffar har vi redan haft i år.
 • Alla medlemmar är välkomna med förslag till olika träffar - man behöver inte ta emot hemma hos sig, man kan göra en utflykt med fikakorg och skissblock samåkning gör träffar ännu roligare.
 • Två lotterier med tre vinster för ca 500 kr vardera, som skänks av medlemmarna enligt ett rullande schema.
 • Märit presenterar en konstresa till Moss i Norge i september. Mer information kommer i augusti. Den resa vi gjorde till Värmland förra året blev väldigt lyckad.
 • Mona föreslår att vi under Dalslands kontsvandring ställer ut på Rian, Baldersnäs för att visa upp oss än mer. Blir helgen 20-25 maj. Styrelsen får i uppdrag att kolla om lokalen är ledig.
 1. Mötet förklarades avslutat.

Vi har som motto att ha våra medlemsmöten på olika platser i Dalsland och på så vis träffa nya spännande personer/platser.

Den här gången fick vi ett väldigt fint bemötande av konstnären Kerstin Ljungkvist i Dals-Rostock. En rolig och intressant föreläsning om samhällets historia och Kerstins egen konstnärliga verksamhet på så många olika plan.

Ordförande: Märit Gustafsson Sekreterare: Birgitta Ehrenroth

Justerare: Solveig Bryntesson och Vivi Pettersson