Protokoll höstmöten

2023, 15 okt Café Sensus Bengtsfors

Närvarande: Ingalill Steffner, Monjia Mana Sonnius, Karin van der Made, Gunilla Svensson, Solveig Bryntesson, Agneta Lindblom, Louise Klang, Inger Stranding, Anette Gustavsson, Yvonne Granli.

 • Mötet öppnades genom att föreningens ordförande Ingalill Steffner hälsade alla välkomna.
 • Mötet godkände att höstmötet utlysts stadgeenligt.
 • Mötet godkände dagordningen.
 • Monjia Manai valdes till mötesordförande.
 • Yvonne Granli valdes till mötessekreterare.
 • Gunilla Svensson och Ingalill Steffner valdes till justeringspersoner att justera dagens mötesprotokoll.
 • Föreningen gläds åt sju nya medlemmar: Agneta Lindblom, Christina Ribbing, Johan Alexandersson, Tommy Löfgren, Lena Ohlgren, Emma Persson, Mattias Kvick, Beata Ivarsson.
 • Baldersnäs, Stallet – ovisst.
 • Ånimskogs bygdegård, landskapsveckan, sept – ovisst.
 • Nuntorps gård – aug. (Anette kontaktperson)
 • Dalslands Center, väntar på besked.
 • Skyltfönster för Sparbankerna i Mellerud, Ed, Bengtsfors.
 • Karin undersöker om det finns möjligheter att ha utställningar i Folkets Park/ Bengtsfors.
 • Kassören Inger Stranding redogjorde lite om medlemsavgifterna. De går åt till de aktiviteter vi gör under året. I kassan har vi just nu 34.000 kr. Styrelsen håller på och tittar på en kortterminal vilket skulle göra det lättare för utländska besökare att betala vid våra utställningar eftersom de oftast inte har Swish. Det krävs utbildning för att använda en kortterminal.
 • Ingalill undrade om någon av oss medlemmar har bokat in utställning någon annanstans än föreningens platser framöver.
 • Om någon av medlemmarna vill ha något nytt på vår hemsida så skall vi höra av oss till Ingalill.
 • Anette Gustavsson redogjorde för de utställningar som finns som förslag eller är spikade 2024. Följande:
 • Stadshotellet i Åmål, (spikat) start 7 jan. tom feb månad.
 • Eds bibliotek, start 1 juni- 3 veckor.
 • Silvénska villan Säffle (spikat) 27 juni-18juli.

 • Presentation av projektet Dalslands flora och fauna.
 • Ingalill o Inger berättade om projektet Dalslands Flora och Fauna med fokus på rödlistade arter. Projektet hade en upptakt den 14sep. på Stenebygrytan.
 • Det är ett samarbete med Dalslands Sparbank som pågår i 2 årstid from sept. 2023. Pengarna utfaller i slutet och vi måste redovisa utgifter.
 • Samarbete med Sensus under projekttiden – hjälp med lokalhyra,

annons mm. Vi kan använda Café Sensus för möten där vi kan diskutera och utveckla projektet genom skapande.

 • Inger skriver dagbok om vad vi gör under projekttiden.
 • Artikel i Melleruds nyheter aug eller sept.
 • Folder om projektet (Bilder med Mattias igelkott, Bodils flugsnappare).
 • Monjia har gjort förslag på en broschyr.
 • Vi skapar kring det vi känner för. Viss procent (10-20 %) av sålda verk till SNF el. dyl.
 • Samordningsgrupp – Inger (för ekonomi) och 2-3 till.
 • Inger sa att vi bör tänka på när det gäller utställningarna i skyltfönstren att det ska märkas att det är rödlistade arter i färg och form som kommer i fokus.
 • Vill man som medlem deltaga i projektgrupp anmäler man sitt intressetill Ingalill.

Andra förslag:

 • Besök hos Kerstin Ljungqvist i Dals-Rostock, sommartid.
 • Dalslands ornitologiska förening – Roger Gran, Mo.
 • Dalslands Botaniska Förening- Claes Kannesten Åmål, föredrag (ev. floravandring sommartid), Ingalill bokar föreläsare.
 • Ordförande har ordet:
 • Ingalill frågade om någon vill vara månadens konstnär nov-dec.
 • Om någon av oss medlemmar har utställning vid sidan av föreningen skall vi skicka affisch, bilder och information till Ingalill.
 • Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

 • Fika, diskussion och bokbord

Ett antal böcker blev sålda av medlemmarna till mycket bra priser.

Efter höstmötet var Ingvar Arvidsson inbjuden till föreläsning o rödlistade arter – då öppet även för allmänheten.

Vi var ca. 20 st. som lyssnade på Ingvars föreläsning och flera kom med diskussionsfrågor.

Ingvar berättade att det finns 21.700 arter varav 4.700 är rödlistade.

Vart femte år skrivs ett häfte vilka som är rödlistade som ges ut av SLU (Svenska Lantbruksuniversitetet) Artbanken.

Man skiljer på:

Akut hotad: som Vitryggig hackspett, Ortolansparv

Starkt hotad: Berglök, Apollofjäril, Alkonblåvinge

Sårbar: Uddbräken. Hällebräcka

Nära hotad: Spillkråka, mindre hackspett.

Utdöd: Svart stork, Mellanspett, Blåkråka.

Vid protokollet : Yvonne Granli

Justererskor: Ingalill Steffner och Gunilla Svensson

2022, 15 okt.    Ånimskogs bygdegård

Minnesanteckningar från Galleri Olikas höstmöte

221015 i Ånimskogs bygdegård

Närvarande: Ingalill, Inger S, Monjia, Anette, Annika, Anna, Birgitta, Carina, Yvonne och Bodil

Mötet inleddes med att Monjia berättade om geometriska islamiska mönster; historia och hur de byggs upp. Hon visade också flera av de verk hon gjort inom detta gebit.

Nya medlemmar presenterades; Elisabeth Johansson, Ed, Jonna Wikman, Bengtsfors, Nina Lindblad, Åmål

Styrelsens förslag för kommande utställningar presenterades och diskuterades;

 • Dalslands center, Håverud; Inger har haft kontakt med dem och fortsätter med detta. Vi hoppas på att kunna ställa ut där sommaren 2023.
 • Melleruds konsthall är klar. Vi ställer ut där i juni och juli 2023. Ingalill är kontaktperson. Vi behöver inte vakta.
 • Stallet på Baldersnäs; när vi ställde ut där under Konståkningen önskade Baldersnäs att vi ska ställa ut där under en längre tid än en helg. Mötet enades om att tre veckor kan vara lagom med vernissage på midsommarafton. I det här fallet så vaktar vi själva. Mötet menade att det bör vara två åt gången. Under midsommar har många svårt att delta, men några anmälde sig. Bodil är kontaktperson.
 • Mötet enades om att föreningens KonstÅkning pausas 2023. Kostnader och arbetsinsatser var i år stora i förhållande till antal besökare.
 • Digital utställning på hemsidan fortsätter i Ingalills regi. Anna lägger ut på Instagram.
 • Yvonne ansvarar för att info om utställningar kommer in i sommarbilagan, i första hand i Bengtsfors. Önskvärt är att också få in info i de andra två sommarbilagorna som ges ut i Dalsland.
 • Anders håller i presskontakter.
 • Gunilla är samordnare för utställningarnas arbetsgrupper.
 • Eftersom utställningarna överlappar varandra förslog mötet att utställningarna har olika teman t.ex. vatten i Håverud och årstider på Baldersnäs.

Inger redogjorde för bidragsansökningar från kommuner. Tre kommuner har hon kontaktat; Mellerud - där söks för de aktiviteter som genomförts i kommunen

Bengtsfors - därifrån har vi fått och får bidrag

Åmål uppger att de inte vet om vi passar in för att få bidrag från dem

Inger har inte haft kontakt med Färgelanda eftersom vi inte har medlemmar där.

Mötet gav styrelsen i uppdrag att undersöka om möjligheter finns för att föreningen ordnar barnaktiviteter under loven i Dalslands fyra kommuner. Syftet är att göra oss mer kända både på kommunnivå och bland privatpersoner.

Sedan blickade vi framåt...

Först presenterade Ingalill sin lista över möjliga utställningslokaler.

Alla lokaler som nämndes tas inte upp här. De lokaler som diskuterades mer ingående och/eller bestämdes något om presenteras nedan:

 • Stadhotellet i Åmål har Ingalill bokat januari - februari 2024
 • Tössestugan; Annika tar kontakt
 • Fd Marmar i Bengtsfors; Monjia kollar
 • Dalslands Museum; Anette tar kontakt
 • Utsikten i Ed; Birgitta kollar
 • Silvénska villan; Ingalill kontaktar
 • Galleri 3; Carina kollar
 • Alltorps tingshus en helg 2023; Ingalilla har tagit kontakt och tankar finns
 • Biblioteket i Bäckefors; Yvonne ringer och kollar
 • Uddevalla... Monjia tänker och kollar
 • Folkets hus i Mustadfors och Långbron; Bodil tar kontakt

En del lokaler kan kosta en slant att ställa ut i eller så kan galleristen ta en provision. Mötet enades om att det är ok att medlemmar betalar en slant utöver medlemsavgiften om de deltar i sådana fall. Självklart så ska detta framgå i inbjudan till utställningen.

Ingalill och Yvonne rapporterade från möte med kulturansvariga i Bengtsfors kommun angående möjligheter att ställa ut i konsthallen i Bengtsfors. Konstaterades att något tydligt antagningsförfarande finns fortfarande inte.

Ingalill fortsätter att presentera månadens konstnär på hemsidan. För att delta behöver hon bild på ett verk, ett foto och en kort text. Följande har anmält sig: november - Yvonne, december - Annika, januari - Birgitta, februari - Ingalill, mars - Bodil

Förslag på föreningsaktiviteter 2023:

 • Målarträff med picknick på vacker plats i maj
 • Konstresa till Orust i september; t. ex. Pilarne, Ida-Lovisa Rudolfsson, akvarellmuseet, galleribesök hos akvarellist

En påminnelse om försäkringar; var och en försäkrar sina verk på utställningar. Olika försäkringsbolag har olika riktlinjer för detta så kolla gärna detta med ditt bolag.

Mötet enades om att alla behöver ha tillgång till föreningens logga/en presentationsbild (den som ligger på hemsidan) som enkelt kan laddas ner förslagsvis från hemsidan. Birgitta och Ingalill funderar på hur detta kan lösas.

Mötet avslutades

Antecknat av Bodil

Justerat av Ingalill Steffner

2021, 19 sep.     Åmål


1. Ingalill Steffner valdes till ordförande

2. Carina Svärd valdes till sekreterare

3. Fr o m den 19/9 utgår bilersättning med 18.50/mil för styrelseledarmöten och utställningsgrupper som använder egen bil i samband med Galleri Olikas aktiviteter. Det är bra om man kan använda Zoom eller telefonmöten istället för att köra till olika möten.

4. Ingalill går ut med förfrågan till alla medlemmar om att ställa upp med att fixa någon sorts tilltugg till Finnisagen. Vi behöver också hjälpas åt att tömma och städa lokalen v43.

5. Stadgar och hemsida behövs ändras när lokalen försvinner. Information av vad man får som medlem i Galleri Olika. Det kan innebära att få delta i föreningens samlingsutställningar 2ggr/år, bli representerad på hemsidan, delta i Konståkningen och åka på Konstresor.

6. Det togs upp olika framtida förslag på utställningslokaler för Galleri Olikas medlemsutställningar.

7. Anna startar ett Instagramkonto för Galleri Olika där det visas en digital utställning.

8. Galleri Olika behåller sitt namn fram till årsskiftet. Vi funderar vidare på om det ska bytas eller inte.

9. Vi behöver göra en översyn av stadgarna. De styr också hur många kommuner man kan söka kommunbidrag ifrån.

10. Diskussion kring studieförbund och vad de kan göra för oss.

11. Alla som vill vara med på "Finnisagen" tar med ca 5-10 tavlor.

Carina Svärd//sekreterare

2020, 11 okt.        Ånimskogs bygdegård

Närvarande: Ingalill Steffner, Anders Klevmarken, Birgitta Ehrenroth, Karin van der Made, Yvonne Granli, Gunilla Svensson, Solveig Bryntesson, Birgitta Terning Andersson, Carina Svärd, Annika Langenbach, Monjia Manai Sonnius, Märit Gustafsson

1. Mötet öppnades genom att föreningens ordföranden Ingalill Steffner hälsade alla välkomna.

2. Mötet godkände att höstmötet utlysts stadgeenligt.

3. Mötet godkände dagordningen.

4. Ingalill Steffner valdes till mötesordförande.

5. Märit Gustafsson valdes till mötessekreterare.

6. Birgitta Ehrenroth valdes till justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens mötesprotokoll.

7. Nya medlemmar, Inger Stranding och Monjia Manai Sonnius, hälsades välkomna och presenterades kort av Ingalill. Monjia, som var närvarande på mötet, gjorde en egen presentation av sig själv och sitt konstutövande.

8. Ordförande har ordet - Ingalill Steffner redogjorde bakgrund för mötets två stora punkter, beslutet om lokalens vara eller inte vara och 20-årsjubileumet 2021.

9. Beslut om lokalens vara eller inte vara

Det beslutades att föreningen inte ska behålla lokalen. Omröstningen, 12 närvarande medlemmarna + två medlemmar som lämnat fullmakter, gav resultatet 2 ja - behåll lokalen och 12 nej - behåll inte lokalen.

Hyresavtalet av gallerilokalen måste sägas upp senast 31 januari 2021, annars löper avtalet ett år till. Uppsägningstiden är 9 månader. Sägs avtalet upp 31 januari 2021 har föreningen lokalen t o m 1 november 2021.

Lokalens vara eller inte vara har diskuterats under de senaste åren, på medlemsmöten och styrelsemöten. I en medlemsenkät har medlemmarnas synpunkter framkommit, liksom synpunkter som framkom på detta möte.

Bakgrund till att lokalen inte behålls är:

Vikande intresse från medlemmarna att ha utställningar. Det har pågått under flera år och har inte med årets speciella situation med pandemin att göra. Inga eller få utställningar ger inte ekonomiska förutsättningar att ha lokalen.

Att allt färre medlemmar vill ha utställning har flera orsaker: många bor långt ifrån galleriet och tycker att det är långt att köra för att vakta, svårt att vakta för yrkesverksamma, få besökare, många medlemmar är äldre, många medlemmar har redan haft ett antal utställningar. Samhället har förändrats på många sätt. Tid och ork för engagemang och ideellt arbete blir allt mindre, vilket inte bara Galleri Olika känner av.

Flera medlemmar vittnade om vilken viktig betydelse galleriet spelat för att våga ta steget att ställa ut sin konst, en del via samlingsutställningar till att ha egen separat- utställning. Ett galleri där alla varit välkomna att ställa ut, vilket inte är fallet på alla utställningslokaler. Många har stärkts i sitt konstnärskap och självförtroenden växt. Galleriet har fyllt en viktig funktion som samlingspunkt. Att ta ställning till att ha kvar lokalen eller inte var inte enkelt och det var med vemod som föreningen nått den punkten då detta ställningstagande var nödvändigt.

Alla medlemmar, utom en som blir stödmedlem, har svarat att de vill vara kvar som medlemmar även om lokalen inte finns. Föreningen består men verksamheten kommer att delvis förändras. Styrelsen har nu i uppdrag att utforma det. Det framkom flera idéer för den fortsatta verksamhet i föreningen så som fortsättning av externa samlingsutställningar, olika ställen att ställa ut på, målarträffar, konstresa etc.

10. 2021 = 20-årsjubileum

 • Satsa på många utställningar i galleriet. Några medlemmar har redan bokat utställning för 2021.
 • En kommitté med 3 - 4 personer ska tillsättas för att spåna vilka olika aktiviteter jubileumsåret skulle kunna innehålla.
 • Med anledning att focus ska vara på galleriet så ska Yvonne Granli undersöka möjlighet att boka Stenhallen i Bengtsfors (vid konsthallen och biblioteket) till samlingsutställning 2022.

11. Inga motioner hade inkommit.

12. Övriga frågor:

 • Birgitta Ehrenroth från vinterutställningsgruppen frågade hur många som kan tänka sig att vara med på vinterutställningen, då inlämning sker innan hämtning görs på samlingsutställningen på Eds biliotek. Intresset är stor för att vara med på vinterutställningen. Vinterutställningens tema blir "Ljus i mörker".
 • Bengtsfors kommun har gett tillåtelse till medlemmarna i Galleri Olika att sälja lotter i sina hemkommuner, alltså även utanför Bengtsfors kommun.
 • Yvonne Granli tog upp frågan om intresse för en konstresa till Borgvik. Hon fick ett stort gensvar och hon åtar sig att planera resan.

Mötesordförande Ingalill Steffner 

Justerare Birgitta Ehrenroth

2019, 20 okt.           Utvecklingscentrum Ed

Närvarande: Ingalill Steffner, Karin Carlsson, Solveig Bryntesson, Yvonne Granli, Birgitta Ehrenroth, Inger Sääfenäve, Inger Kopamees, Gunilla Svensson, Karin van der Mede, ViviPettersson, Janne Andersen.

Mötet inleddes med att Henrik Nyström från Eds fotoklubb berättade om fotoklubbens verksamhet som i mycket skiljer sig från andra fotoklubbar. Alla är välkomna oavsett ålder eller fotoutrustning. Mobiler eller avancerade systemkameror - det är fotografen som styr motivet och resultatet. Något som även Galleri Olika står för. Vi fick tips och råd och hjälp med våra mobiler som kan underlätta när vi fotograferar av våra alster. Hur vi kan beskära bilder samt vidarebefordra till varandra.

Tack även till Karin Carlsson och Inger Kopamees för det goda fikat.

 • Mötet förklaras öppnat.
 • Mötet är utlyst i laga ordning.
 • Till ordförande för mötet valdes Ingalill Steffner, till sekreterare Birgitta Ehrenroth samt justerare Gunilla Svensson.
 • Dagordningen godkändes av mötet.
 • Ingalill redogjorde för föreningens ekonomi som är så stabil att vi har en buffert till hyran under en niomånaders period.
 • En ny medlem - Bodil Wiklund från Stockholm som har köpt ett hus i Dals Långed invaldes. Ingalill visade utdrag från hennes verk som kan ses på Galleri olikas hemsida.
 • Till valberedningen valdes Märit Gustafsson (sammankallande), Solveig Bryntesson och Inga-Lena Dahl Larsson.
 • Enligt utvärderingarna av KÅ, "Prova på" målningen på Baldersnäs och utställningen på "Några målare" i Vänersborg var det mycket positiva omdömen. Att ställa ut tillsammans under KÅ på Baldersnäs var mycket uppskattat - roligt och trevligt med alla besökare som verkligen tog sig TID att gå runt och titta på konstverken. Det bidrar mycket till gemenskapen att ställa ut tillsammans.

"Prova på" var återigen ett mycket välbesökt arrangemang, särskilt roligt när hela familjer målade, tog paus för bad, och återkom för att måla igen. Roligt att så många utländska besökare också var med och målade.

Utställningen i Vänersborg på "Några målare" var mycket uppskattat av deltagarna och mycket nöjda med det fina bemötande och samarbetet de fick av de ansvariga för utställningslokalen.

Redan nu kunde åtta medlemmar tänka sig att ställa ut på Baldernäs under KÅ nästa år och minst tio bör delta under ett KÅ inklusive de som ställer ut hemma.

 • Utställningsgrupperna är klara för 2020:

Vårutställningen Ingalill Steffner (sammankallande), Bodil Wiklund, Niparak Lindström, Janne Andersen samt Inger Kopamees.

KÅ: Eva Olsson, Erik och Lisbeth Falk - samt de som ställer ut på Baldersnäs. Märit ansvarar för vägbeskrivningen till deltagarna.

Externa utställningen på Eds bibliotek: Märit Gustafsson, Solveig Bryntesson, Vivi Pettersson, reserv Karin Carlsson.

Vinterutställning Galleri Olika: Anna-Carin Hagevåg, Birgitta Ehrenroth, Birgitta Terning samt Kjell Johansen.

 • Frågan om vi ska har sponsorer som stöttar föreningen diskuterades - var och en som kan och har lust kan höra sig för hos hotell, företag, banker, caféer om de vill sponsra oss. Men vi måste ha ett underlag att visa upp vad vi kan erbjuda och vad Galleri Olika står för.

Inger Sääfenäve går vidare med sponsorsfrågan och alla på mötet var positiva till detta så länge det är neutrala sponsorer.

Förslag från Inger Sääfenäve att inbjuda David Dickson från Kulturföreningen Strömmar i Bengtsfors till årsmötet den 23 februari 2020.

 • Vinterutställningen 2019 ansvaras av Ulf Johansson, Anna Olofsson, Inga-Lena Dahl-Larsson, Gunilla Svensson samt Ella Nordal. Temat är "Mitt vinterland". Utställningen hängs helgen innan vernissagen den 23 november så vi slipper ha en tom vecka.
 • Förslag från styrelsen att vi ändrar öppettiderna på Galleriet under vardagarna (maj-augusti) till kl. 15-19. Mötet röstade för ändringen men beslut tas vid nästa styrelsemöte. Det har varit funderingar på detta tidigare men helgerna fortsätter som vanligt med kl. 13-17.

På Baldersnäs blir öppettiderna kl. 11-17 då det kommer flest besökare.

 • Externa utställningar:

2020 Eds bibliotek - 2-25 november (kolliderar inte med Vinterutställningen på Galleriet.

2021 Färgelanda konsthall - 11 sept. - 2 okt.

Ingen behöver vakta på dessa utställningar.

 • Under övriga frågor kom diskuterades nya förslag kring lokalen i Dals Långed. Ryktet går ju att huset ska säljas men än så länge har vi inte hört något om detta. Inger Sääfenäve hittade en lokal i Bengtsfors - dubbelt så stor som den vi har men också dyr - 4.900 kr. Vår ekonomi klarar nog inte detta - en fråga för kassören Anders Klevmarken.

IT-caféet i Bengtsfors kan man ställa ut gratis under 3 månader!

För att galleriet inte ska gapa tomt föreslog Ingalill att höstmötets deltagare tog med sig några tavlor var som kunde ställas ut under den tomma perioden. Nästa period erbjuds andra medlemmar att ställa ut sin verk.

Höjd medlemsavgift men i gengäld inte betala för sin utställning var ett förslag som får gå vidare till årsmötet.

Ett sätt är att sälja oss på Facebook och försöka få fler utställare som är icke medlemmar - men det gäller bara konstverk - inte renodlad försäljning av andra varor.

Ingalill har fått förfrågan från Konstmuséets vänner i Göteborg om vi har några utställningar som de kan besöka - men utställningsverksamheten är inte klar tyvärr.

Ingen Konstresa är planerad och det är fritt fram för vem som helst kan ordna en - spontant eller mer planerat.

 • Mötet förklarades avslutat.

Ordförande: Ingallill Steffner Sekreterare: Birgitta Ehrenroth

Justerare: Gunilla Svensson

 2018, 7 okt.             Folkets Park, Bengtsfors

Deltagare: Inger Säävenäve, Karin Andreasson, Janne Andersen, Eva Olsson, Niparak Lindström, Ulla-Britt Skogström, Randi Haga, Anders Klevmarken, Solveig Bryntesson, Vivi Pettersson, Mimmi Käller, Yvonne Granli, Karin van der Made, Gunilla Svensson, Anna-Carin Hagevåg, Allis Lysne och Ingalill Steffner.

1. Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande Ingalill Steffner.

2. Mötet förklarades utlyst i stadgeenlig ordning.

3. Dagordningen godkändes

4. Till mötesordförande valdes Ingalill Steffner, till sekreterare Anders Klevmarken och till justerare Eva Olsson.

5. Två nya föreningsmedlemmar presenterades: Yvonne Granli och Inger Sääfenäve.

6. Utställningsprogrammet presenterades av Janne Andersen, som även konstaterade att det var få bokningar av lokalen.

7. Eva Olsson sammanfattade resultatet från enkäten till konståkningens deltagare, se bilaga 1 I den efterföljande diskussionen framhölls bl a att det inte varit bra att ha vernissage och utställning i galleriet innan själva konståkningen började, att man bör försöka undvika en helg då Baldersnäs är helt eller delvis stängt, att sista helgen i juli kunde vara lämplig, samt att mera affischering behövs.

8. Till arrangemanget på Baldersnäs under kulturveckan var man allmänt positiv. I diskussionen noterades att det var många besökare, att deltagande gallerimedlemmar behövde städa lokalen, och att det vore lämpligt att öppna lite tidigare förslagsvis kl 11

9. Frågan om Konståkningen och workshoppen på Baldersnäs under kulturveckan borde anordnas varje år diskuterades. Föreningsmötet var av uppfattningen att arrangemangen borde återkomma varje år, men att de borde kombineras till ett enda arrangemang. Inget hindrar att konståkningen pågår samtidigt som workshoppen. Stämman föreslog även att namnet på Konståkningen skulle ändras till "Galleri Olikas konstrunda".

10. På Annika Langenbachs och Carina Svärds vägnar presenterade Ingalill Steffner vilka utställningsgrupper som kommer att tjänstgöra under 2019, se bilaga 2.

11. Karin van der Made informerade om vinterutställningen 2018. Utställningsgrupp är Märit Gustafsson (sammankallande), Karin van der Made, Kjell Johansson och Inger Kopamees. Utställningens tema kommer att vara "Snö, frost och is". Utställningen har vernissage den 24/11.

12. Ingalill Steffner informerade om att vi kommer att ha en extern utställning under oktober/november 2019 i Färgelanda konsthall. Galleriets utställare behöver inte vakta!

13. Anders Klevmarken informerade om föreningens ekonomi, se bilaga 3.

14. Under sommaren 2019 kommer det att anordnas en kurs med Lars-Göran Abrahamsson som lärare. Han kommer att undervisa i akvarell och oljemålning. Kursen kommer att äga rum under en helg och kosta 1000 kronor per deltagare. Antalet deltagare beräknas till 4-8 stycken. Anmälan till kursen ca en månad före kursstart.

15. Inga övriga frågor aktualiserades varpå mötet avslutades.

Vid protokollet: Anders Klevmarken            Justerare: Eva Olsson