Stadgar

Galleri Olika, Dals Långed

Stadgar för Galleriföreningen Olika, Dals Långed

§1 Syfte

Genom att gå samman kring en utställningslokal vill medlemmarna utvecklas konstnärligt, stärka sina kunskaper och sitt självförtroende. Föreningens syfte är att visa medlemmarnas arbeten, samt, i mån av utrymme, verk av personer som inte är medlemmar.

Vidare vill föreningen skapa ytterligare ett rum för kulturella möten och därigenom bidra till utvecklingen av samhället.

§2 Medlemskap

Det är fritt för vem som helst som stödjer föreningens syfte och är beredd att aktivt delta i verksamheten att ansöka om ordinarie medlemskap. Det är föreningens styrelse som beslutar om inval av medlemmar. Medlem är den som valts in och betalat gällande årsavgift. Medlemskapet gäller fr o m den dag den nya medlemmen betalat årsavgiften och till årets slut. Om en större del av det aktuella verksamhetsåret förflutit när invalet sker, kan styrelsen besluta om en nedsättning av den första avgiften till föreningen. Ordinarie medlemskap ger möjlighet att boka föreningens lokal för egen utställning och att delta i föreningens samlingsutställningar mot gällande avgifter.

Den som vill stödja föreningens verksamhet utan att själv aktivt delta i den konstnärliga verksamheten kan ansöka om att bli stödmedlem. Stödmedlem betalar en mindre avgift än ordinarie medlem. Den som är stödmedlem får delta i alla möten och har vid dessa förslags- och yttranderätt men inte rösträtt. Stödmedlem kan väljas till samtliga föreningsuppdrag. Stödmedlemskapet ger inte tillgång till lokalen för egen utställning och inte rätt att delta i samlingsutställningar.

Medlem som vill utträda meddelar styrelsen detta skriftligen. Medlemsavgiften återbetalas ej.

En medlem som uppenbart missköter utställningsverksamheten, eller på annat sätt skadar föreningen och/eller galleriet, kan uteslutas om föreningsmöte beslutar om detta.

§3 Utställningar

Föreningsmöte beslutar om de gemensamma utställningar föreningen ska ha i galleriet. Resterande dagar ska fördelas så rättvist som möjligt på de medlemmar som önskar boka tid för egen utställning och i görligaste mån i enlighet med medlemmarnas önskemål.

Varje medlem som fått tid för egen utställning ansvarar för att galleriet hålls öppet minst de tider föreningsmöte beslutat om. Utställningsavgiften skall betalas senast en månad före utställningstillfället. Medlem får bjuda in utomstående att delta i sin egen utställning. Gästutställare ska visa egna verk i överensstämmelse med föreningens syfte.

Styrelsen kan besluta att hyra ut ledig tid i galleriet till icke medlem för utställning som överensstämmer med föreningens syfte.

§4 Verksamhetsår

Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret.

§5 Årsmöte

Årsmöte ska hållas senast den sista februari varje verksamhetsår. Medlemmarna ska kallas minst 14 dagar i förväg. Dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisions­berättelse, budgetförslag för kommande säsong, presentation av nya medlemmar samt förslag som lämnats till årsmötet av medlem eller av styrelsen ska skickas ut minst en vecka i förväg. Motion till årsmötet ska lämnas till styrelsen minst 10 dagar före årsmötet

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet.
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
 4. Revisionsberättelsen
 5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
 7. Val av två styrelseledamöter. Växelvis väljes två ledamöter för två år.
 8. Val av en suppleant. Växelvis väljes en suppleant för två år
 9. Val av kassör och tillika styrelseledamot för ett år
 10. Val av revisor för ett år
 11. Val av revisorssuppleant för ett år
 12. Val av valberedning för ett år, tre ledamöter varav en sammankallande
 13. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
 14. Fastställande av budget och medlemsavgifter för verksamhetsåret
 15. Övriga frågor

§6 Styrelsen

Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Den fördelar arbetsuppgifterna inom sig samt utser två firmatecknare. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. Styrelsen fastställer de utställningsavgifter som behövs för att ge föreningen en balanserad ekonomi. Samtliga ledamöter och suppleanter i styrelsen ska kallas till samtliga möten. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter deltar. Suppleant har endast rösträtt som ersättare till ordinarie ledamot.

§7 Medlemsmöten

Medlemsmöte ska hållas minst två gånger om året, varav det ena är ordinarie årsmöte och det andra hålls i september (höstmötet). Medlemsmöte ska dessutom hållas om minst fem medlemmar begär detta. Kallelse ska gå ut minst 14 dagar i förväg och innehålla dagordning samt de förslag som ska behandlas. Medlemsmöte kan utse arbetsgrupper till olika uppdrag.

Varje ordinarie medlem har en röst. Voteringar avgörs med enkel majoritet om inte stadgarna säger annorlunda. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Årsmöte, extra årsmöte och andra medlemsmöten är beslutsföra om minst fem röstberättigademedlemmar deltar. Medlem har rätt att framföra sin mening och att rösta genom ombud med skriftlig fullmakt.

§8 Stadgeändring

Årsmöte eller extra årsmöte kan besluta om ändring av stadgarna om en kvalificerad majoritet (2/3) av röstberättigade mötesdeltagareröstar för ändring.

§9 Föreningens upplösning

Om årsmöte genom konsensus så beslutar ska föreningen läggas ned och överskjutande ekonomiska medel fördelas lika på medlemmarna sedan pengar avsatts för gallerihyran under uppsägningstiden och för eventuella skulder. Galleriet får dock inte stängas under utställningsperioden så länge hyreskontraktet gäller och det finns annonserade utställningar.

Dessa stadgar beslutades av ordinarie årsmöte 2015.