Stadgar för Galleri Olika

§1 Syfte

Genom medlemskap i Galleri Olikas konstförening vill medlemmarna utvecklas konstnärligt, stärka sina kunskaper och självförtroenden. Föreningens syfte är att anordna utställningar i Dalsland och angränsande landskap där medlemmarna kan visa sina verk.

Vidare vill föreningen skapa rum för kulturella möten och därigenom bidra till utvecklingen av samhället.

§2 Medlemskap

Föreningen har sitt säte i Dalsland, men det är fritt för vem som helst som stödjer föreningens syfte och är beredd att aktivt delta i verksamheten att ansöka om ordinarie medlemskap. Det är föreningens styrelse som beslutar om inval av medlemmar. Medlem är den som valts in och betalat gällande årsavgift. Medlemskapet gäller fr o m den dag den nya medlemmen betalat årsavgiften och till årets slut. Om en större del av det aktuella verksamhetsåret förflutit när invalet sker, kan styrelsen besluta om en nedsättning av den första avgiften till föreningen. Ordinarie medlemskap ger möjlighet att boka föreningens lokal för egen utställning och att delta i föreningens samlingsutställningar mot gällande avgifter.

Den som vill stödja föreningens verksamhet utan att själv aktivt delta i den konstnärliga verksamheten kan ansöka om att bli stödmedlem. Stödmedlem betalar en mindre avgift än ordinarie medlem. Den som är stödmedlem får delta i alla möten och har vid dessa förslags- och yttranderätt men inte rösträtt. Stödmedlem kan väljas till samtliga föreningsuppdrag. Stödmedlemskapet ger inte tillgång till lokalen för egen utställning och inte rätt att delta i samlingsutställningar.

Medlem som vill utträda meddelar styrelsen detta skriftligen. Medlemsavgiften återbetalas ej.

En medlem som uppenbart missköter utställningsverksamheten, eller på annat sätt skadar föreningen och/eller galleriet, kan uteslutas om föreningsmöte beslutar om detta.

§3 Utställningar och andra aktiviteter

Föreningsmötet och/eller styrelsen beslutar om vilka samlingsutställningar och aktiviteter föreningen ska ha under verksamhetsåret. Föreningen ställer sig positiv till att medlemmar ställer ut enskilt eller tillsammans, men att de då inte använder föreningens logotyp.

§4 Verksamhetsår

Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret.

§5 Årsmöte

Årsmöte ska hållas senast den sista februari varje verksamhetsår. Medlemmarna ska kallas minst 14 dagar i förväg. Dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, budgetförslag för kommande säsong, presentation av nya medlemmar samt förslag som lämnats till årsmötet av medlem eller av styrelsen ska skickas ut minst en vecka i förväg. Motion till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan mötet.

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare att justera protokollet.
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
 4. Revisionsberättelsen
 5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
 7. Val av två styrelseledamöter. Växelvis väljes två ledamöter för två år.
 8. Val av en suppleant. Växelvis väljes en suppleant för två år
 9. Val av kassör och tillika styrelseledamot för ett år
 10. Val av revisor för ett år
 11. Val av revisorssuppleant för ett år
 12. Val av valberedning för ett år, två ledamöter varav en sammankallande
 13. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
 14. Fastställande av budget och medlemsavgifter för verksamhetsåret
 15. Övriga frågor

§6 Styrelsen

Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Den fördelar arbetsuppgifterna inom sig samt utser två firmatecknare. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. Styrelsen fastställer de utställningsavgifter som behövs för att ge föreningen en balanserad ekonomi. Samtliga ledamöter och suppleanter i styrelsen ska kallas till samtliga möten. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter deltar. Suppleant har endast rösträtt som ersättare till ordinarie ledamot.

§7 Medlemsmöten

Medlemsmöte ska hållas minst två gånger om året, varav det ena är ordinarie årsmöte och det andra hålls i september (höstmötet). Medlemsmöte ska dessutom hållas om minst fem medlemmar begär detta. Kallelse ska gå ut minst 14 dagar i förväg och innehålla dagordning samt de förslag som ska behandlas. Medlemsmöte kan utse arbetsgrupper till olika uppdrag.

Varje ordinarie medlem har en röst. Voteringar avgörs med enkel majoritet om inte stadgarna säger annorlunda. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Årsmöte, extra årsmöte och andra medlemsmöten är beslutsföra om minst fem röstberättigade medlemmar deltar. Medlem har rätt att framföra sin mening och att rösta genom ombud med skriftlig fullmakt.

§8 Stadgeändring

Årsmöte eller extra årsmöte kan besluta om ändring av stadgarna om en kvalificerad majoritet (2/3) av röstberättigade mötesdeltagare röstar för ändring.

§9 Föreningens upplösning

Om årsmöte genom konsensus så beslutar ska föreningen läggas ned och överskjutande ekonomiska medel fördelas lika på medlemmarna sedan pengar avsatts för eventuella skulder. 

Dessa stadgar beslutades av ordinarie årsmöte 2022.